REGULAMIN SKLEPU PCC POLSKA

www.szkolenia.pccpolska.pl

 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego (dalej: Serwis) dostępnego pod adresem https://szkolenia.pccpolska.pl.
 2. Serwis obsługiwany jest przez firmę PCC POLSKA T. Jarmuszczak Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 10, 51-416. Telefon: 71 344  24 00, NIP: 8992457450, REGON: 932820115, KRS 0000299850 wydany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI wydział gospodarczy.
 3. Serwis jest sklepem internetowym, w którym można zakupić usługi szkoleniowe takie jak szkolenia, warsztaty, webinaria oraz egzamin certyfikacyjny i usługi doradcze – konsultacje.
 4. Korzystanie z usług Serwisu oznacza akceptację Regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się pod adresem https://szkolenia.pccpolska.pl/regulamin/ oraz Polityki Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu pod adresem https://szkolenia.pccpolska.pl/polityka-prywatnosci/.
 5. Serwis zapewnia wszelkie zasady bezpieczeństwa danych, wdrożony jest protokół SSL. Administratorem danych osobowych jest właściciel Serwisu- firma PCC Polska Tomasz Jarmuszczak sp. j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 10. NIP: 8992457450; KRS: 0000299580; REGON: 932820115.
 6. Warunkiem korzystania z Serwisu, w tym składania zamówienia, jest spełnienie wszystkich trzech poniższych warunków:
 • wypełnienie formularza rejestracyjnego (opcjonalnie – założenie Konta Użytkownika),
 • zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
 • ukończenie 18 lat.
 1. Konto Użytkownika jest to przestrzeń dostępna dla Użytkowników po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiająca m.in. dostęp do ostatnich zamówień, zakupionych produktów oraz zamieszczanie danych, które są wykorzystywane przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  a) Posiadanie konta Użytkownika jest dobrowolne.
  b) Właścicielem Konta Użytkownika w Serwisie szkolenia.pccpolska.pl może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
  c) Założenie konta w Serwisie jest bezpłatne. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas rejestracji na stronie.
 2. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.
 3. Ceny podawane w Serwisie szkolenia.pccpolska.pl są cenami netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT 23%.

 

§2 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Szczegółowe zasady składania i realizacji zamówień w Serwisie oraz odstąpienia od umowy zależą od rodzaju usługi. WW. zasady zawarte są w odpowiednich punktach regulaminu opisanych poniżej.

§2.1  REGULAMIN SZKOLEŃ
§2.2  REGULAMIN ORGANIZACJI BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW
§2.3  REGULAMIN ORGANIZACJI PŁATNYCH WARSZTATÓW
§2.4  REGULAMIN INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI
§2.5  REGULAMIN ORGANIZACJI PŁATNYCH WEBINARIÓW NA ŻĄDANIE I TERMINOWYCH
§2.6  REGULAMIN ORGANIZACJI BEZPŁATNYCH WEBINARIÓW NA ŻĄDANIE I TERMINOWYCH
§2.7  REGULAMIN CERTYFIKACJI

 

§2.1 REGULAMIN SZKOLEŃ

  1. Niniejszy punkt regulaminu określa zasady i warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę PCC POLSKA (dalej zwaną Organizatorem).
  2. Oferta oraz terminy organizowanych szkoleń dostępne są na stronie internetowej https://szkolenia.pccpolska.pl
  3. Zapisy/zakup szkoleń przyjmowane są za pośrednictwem ww. strony internetowej
  4. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba, która po wysłaniu zgłoszenia wniesie pełną opłatę za szkolenie 14 dni przed datą jego rozpoczęcia. Niedokonanie płatności w tym terminie może skutkować skreśleniem z listy uczestników szkolenia. Odstępstwo od ww. terminu możliwe jest po indywidualnych ustaleniach. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje również kolejność nadsyłanych zgłoszeń.
  5. W przypadku indywidulanych ustaleń odnośnie płatności za szkolenia, klienta obowiązują wszystkie pozostałe ustalenia regulaminu szkoleń.
  6. Proces zgłoszenia na szkolenie: Aby zapisać uczestnika na szkolenie należy: na stronie szkoleń wybrać rodzaj szkolenia i jego termin, wypełnić formularz rejestracji, wybrać formę płatności z dostępnej listy i zamówić szkolenie.
  7. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem szkolenia.
  8. Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszenia i udział uczestnika w szkoleniu za pomocą wiadomości e-mail wysyłanej na adres osoby zgłaszającej/ uczestnika wskazany w rejestracji.
  9. Płatności za szkolenie przyjmowane są jedynie za pośrednictwem przelewu bankowego na konto firmy Organizatora. Klient wnosi opłatę za szkolenie na podstawie wygenerowanej faktury proforma, bądź poprzez szybkie przelewy – serwis PRZELEWY24.
  10. W cenę szkolenia wliczone są: dostęp do stanowiska komputerowego z oprogramowaniem na czas trwania szkolenia, materiały szkoleniowe, poczęstunek, napoje, lunch, Certyfikat ATC.
  11. Zgłoszony uczestnik/osoba zgłaszająca mają prawo odwołać swoje zgłoszenie wysyłając informację w formie pisemnej na e-mail: szkolenia@pccpolska.pl. Odwołanie zgłoszenia nastąpi na poniższych warunkach:
   • Na 14 dni przed rozpoczęciem kursu otrzymuje zwrot 100% wpłaconej kwoty.
   • Na 13-7 dni przed terminem szkolenia zwracane jest 50% kwoty.
   • Na 6-1 dni przed terminem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

   Złożona rezygnacja będzie skuteczna dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji przez Organizatora. Potwierdzenie zostanie przesłane do uczestnika e-mailem.

  12. Zgłoszony uczestnik/osoba zgłaszająca ma prawo zmienić termin szkolenia wysyłając wniosek w formie pisemnej na e-mail: szkolenia@pccpolska.pl . Zmiana terminu nastąpi na poniższych warunkach:
   • Na 14 dni przed rozpoczęcie kursu – prawo do nieodpłatnej zmiany terminu szkolenia,
   • Na 13-1 dni przed kursem – opłata organizacyjna za zmianę terminu wynosi 20% ceny szkolenia.
   • Na 6-1 dni przed kursem – organizator zastrzega sobie prawo odmowy zmiany terminu szkolenia.

   Złożony wniosek o zmianę terminu będzie skuteczny dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia przyjęcia wniosku przez Organizatora. Potwierdzenie zostanie przesłane do uczestnika e-mailem.

  13. Brak złożenia pisemnej rezygnacji lub dokonanie jej po upływie wskazanego terminu skutkuje koniecznością dokonania pełnej płatności za uczestnictwo w szkoleniu. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu, opłata nie będzie zwracana.
  14. Istnieje też możliwość oddelegowania innej osoby w miejsce uczestnika, który nie może być obecny na szkoleniu. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie zgody organizatora szkolenia w formie pisemnej, wysyłając informację na e-mail: szkolenia@pccpolska.pl .
  15. Szkolenie odbywa się po utworzeniu grupy minimum 4 osobowej. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przeprowadzenie szkolenia dla mniejszej liczby osób jednak może się to wiażać z jednoczesnym skróceniem czasu jego trwania.
  16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia nie później niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, uczestnicy, którzy dokonali już płatności, otrzymają zwrot pełnej kwoty na wskazany przez uczestnika/osobę zgłaszającą rachunek.
  17. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia w przypadku:
   • Niewystarczającej liczby osób do przeprowadzenia kursu,
   • Zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od organizatora – w tym przypadku zostanie ustalony kolejny termin, o którym niezwłocznie poinformujemy. Uczestnik ma również prawo do rezygnacji i zwrotu pełnej kwoty.

 

§2.2 REGULAMIN ORGANIZACJI BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW.

  1. Niniejszy punkt regulaminu określa zasady i warunki uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach organizowanych przez firmę PCC Polska T. Jarmuszczak Sp. J. z siedzibą we Wrocławiu.
  2. Oferta oraz terminy organizowanych warsztatów dostępne są na stronie internetowej https://szkolenia.pccpolska.pl/ warsztaty/
  3. Zgłoszenie uczestnictwa i udział w warsztatach jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest dokonanie pisemnego zgłoszenia poprzez dodanie warsztatu do koszyka i przejście procesu rejestracji. Ponieważ warsztat jest bezpłatny zastrzegamy, że to nie jest sprzedaż – formularz zakupu wypełniany jest tylko dla naszych wewnętrznych potrzeb. Jedna osoba w ramach wybranego warsztatu może wysłać zgłoszenie tylko na jedną grupę.
  4. O zakwalifikowaniu uczestnika na warsztaty decyduje Organizator. Ilość miejsc na warsztaty jest ograniczona.
  5. Potwierdzenie udziału: Każdy uczestnik, który zgłosi swój udział w warsztatach zostanie poinformowany (drogą e-mail lub telefonicznie), czy jego zgłoszenie zostało przyjęte i czy został zarejestrowany na warsztaty. Organizator może nie przyjąć zgłoszenia na warsztaty bez podania przyczyny.
  6. Zgłoszony uczestnik ma prawo odwołać swoje zgłoszenie wysyłając informację w formie pisemnej na e-mail: szkolenia@pccpolska.pl. Rezygnacja zarejestrowanego uczestnika z udziału w warsztatach możliwa jest na poniższych warunkach:
   • Na 4 dni przed terminem warsztatu – rezygnacja bezpłatna
   • rezygnacja w krótszym terminie lub nieobecność skutkuje obciążeniem uczestnika kosztami organizacji warsztatów – kwotą 300 zł netto.
  7. Organizator może zdecydować o przesunięciu terminów warsztatów, informując o tym wszystkich zarejestrowanych uczestników nie później niż na 4 dni przed rozpoczęciem warsztatów.

 

§2.3 REGULAMIN ORGANIZACJI PŁATNYCH WARSZTATÓW

  1. Niniejszy punkt regulaminu określa zasady i warunki uczestnictwa w płatnych warsztatach organizowanych przez firmę PCC Polska T. Jarmuszczak Sp. J. z siedzibą we Wrocławiu.
  2. Oferta oraz terminy organizowanych warsztatów dostępne są na stronie internetowej https://szkolenia.pccpolska.pl/ warsztaty/
  3. Zapisy/zakup warsztatów są przyjmowane za pośrednictwem ww. strony internetowej.
  4. Uczestnikiem warsztatu może być każda osoba, która wniesie pełną opłatę za warsztat 14 dni przed datą jego rozpoczęcia. Niedokonanie płatności w tym terminie może skutkować skreśleniem z listy uczestników warsztatu. Odstępstwo od ww. terminu możliwe jest po indywidualnych ustaleniach.
  5. Proces zgłoszenia na warsztaty. Aby zapisać uczestnika/ów na warsztat należy: wybrać rodzaj warsztatu i termin, wypełnić formularz rejestracji, wybrać formę płatności z dostępnej listy i zamówić warsztat.
  6. Płatności za warsztaty przyjmowane są jedynie za pośrednictwem przelewu bankowego na konto Organizatora. Klient wnosi opłatę za warsztat na podstawie wygenerowanej faktury proforma, bądź poprzez szybkie przelewy – serwis PRZELEWY24.
  7. W przypadku indywidulanych ustaleń odnośnie płatności za warsztat, klienta obowiązują wszystkie ustalenia regulaminu warsztatów.
  8. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem warsztatu.
  9. Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszenia i/lub udział uczestnika w warsztacie za pomocą wiadomości e-mail wysyłanej na adres osoby zgłaszającej/ uczestnika wskazany w rejestracji.
  10. Zgłoszony uczestnik/osoba zgłaszająca mają prawo odwołać udział w warsztatach wysyłając informację w formie pisemnej na e-mail: szkolenia@pccpolska.pl. Odwołanie zgłoszenia nastąpi na poniższych warunkach:
   • Na 14 dni przed rozpoczęciem kursu otrzymuje zwrot 100% wpłaconej kwoty.
   • Na 13-7 dni przed terminem warsztatu otrzyma zwrot 50% kwoty.
   • Na 6-1 dni przed warsztatem wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

   Złożona rezygnacja będzie skuteczna dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji przez Organizatora. Potwierdzenie zostanie przesłane do Uczestnika e-mailem na adres podany w formularzu rejestracji.

  11. Brak złożenia pisemnej rezygnacji lub dokonanie jej po upływie wskazanego terminu skutkuje koniecznością dokonania pełnej płatności za uczestnictwo w warsztacie. W przypadku nieobecności uczestnika w warsztacie, opłata nie będzie zwracana.
  12. Istnieje możliwość oddelegowania innej osoby w miejsce uczestnika, który nie może być obecny na warsztacie. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie zgody organizatora szkolenia, wysyłając informację na e-mail: szkolenia@pccpolska.pl .
  13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu nie później niż 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W przypadku odwołania warsztatu z winy Organizatora, Uczestnicy, którzy dokonali już płatności, otrzymają zwrot pełnej kwoty na wskazany przez Uczestnika rachunek.
  14. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu warsztatu w przypadku:
   • Niewystarczającej liczby osób do przeprowadzenia kursu.
   • Zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od organizatora.

   W ww. przypadku zostanie ustalony kolejny termin, o którym niezwłocznie poinformujemy. W takiej sytuacji uczestnik ma prawo do rezygnacji i zwrotu pełnej kwoty.

 

§2. 4 REGULAMIN INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI

  1. Niniejszy punkt regulaminu określa zasady i warunki organizacji Konsultacji prowadzonych przez firmę PCC Polska T. Jarmuszczak Sp. J. z siedzibą we Wrocławiu.
  2. Rodzaje organizowanych konsultacji dostępne są na stronie internetowej
   https://szkolenia.pccpolska.pl/konsultacje/
  3. Zapisy/zakup konsultacji są przyjmowane za pośrednictwem ww. strony internetowej.
  4. Uczestnikiem konsultacji może być każda osoba, która wniesie pełną opłatę za konsultację 7 dni przed datą spotkania. Niedokonanie płatności w tym terminie może skutkować odmową Organizatora do przeprowadzenia konsultacji. Odstępstwo od ww. terminu możliwe jest po indywidualnych ustaleniach.
  5. Tematyka i Zakres Konsultacji: Klient wybierający produkt ‘Konsultacje’, może skorzystać z tematyki dot. wybranego oprogramowania, np. konsultacje 3ds max – dotyczące oprogramowania 3ds max, jak również wybrać konsultacje dedykowane – dopasowane zakresem tematycznym do potrzeb klienta.
  6. Klient ma do wyboru konsultacje 3 lub 6-cio godzinne.
  7. Kupując ww. produkt, klient zawiera umowę dotyczącą usługi konsultacji, która zawiera następujące zagadnienia:
   • Rodzaj zakupionej usługi – Klient zakupuje konsultacje ze specjalistą w wybranej ilości godzin.
   • Szczegółowy zakres konsultacji – uzgadniany z Klientem przed spotkaniem, tak aby każda ze stron miała czas na przygotowanie odpowiednio tematów.
   • Termin konsultacji – ustalany wspólnie, dogodny dla każdej ze stron.
   • Liczbę osób biorących udział w konsultacjach – max 5 osób.
   • Miejsce wykonania usługi: konsultacje odbywają się w siedzibie Organizatora, tj. w PCC Polska, ul. Kościerzyńska 10, Wrocław. Na wniosek Usługobiorcy konsultacje mogą odbyć się w innej lokalizacji, po uprzednich ustaleniach.
  8. Umówienie się na konkretny termin konsultacji jest możliwe po uprzednim opłaceniu wybranego pakietu godzinowego. Podczas konsultacji klient może przedłużyć konsultacje, jednak odbywa się to po uprzedniej zgodzie na wystawienie faktury w wys. 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
  9. Odwołanie/zmiana terminu Konsultacji może odbyć się najpóźniej na 7 dni przed konsultacjami, chyba że nie ustalono jeszcze dokładnego ich terminu.
  10. W razie nieodwołania terminu i niestawienia się klienta na konsultacje, uznaje się, że konsultacje odbyły się, a wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
  11. Po konsultacjach podpisywany i przekazywany jest protokół, który jest podstawą do potwierdzenia wykonania usługi.

 

§2.5 REGULAMIN ORGANIZACJI PŁATNYCH WEBINARIÓW

  1. Niniejszy punkt regulaminu określa zasady i warunki organizacji płatnych Webinariów oferowanych przez firmę PCC Polska T. Jarmuszczak Sp. J. z siedzibą we Wrocławiu.
  2. Oferta oraz terminy dostępnych webinariów widoczne są na stronie internetowej https://szkolenia.pccpolska.pl/webinary/
  3. Zakup i zapisy na Webinaria płatne przyjmowane za pośrednictwem ww. strony internetowej.
  4. Organizator oferuje dwa rodzaje płatnych Webinariów:
   • Webinaria płatne na żądanie – materiały do nauki on-line udostępniane są na żądanie w formie filmu. Link do filmu przesyłany jest w wiadomości e-mail na podany w formularzu rejestracji adres po opłaceniu dostępu i potwierdzeniu przez nas zaksięgowania wpłaty.
   • Webinaria płatne terminowe – spotkania online prowadzone na żywo, dostępne tylko w określonym dniu i godzinie. Link do transmisji przesyłany jest w wiadomości e-mail na podany w formularzu rejestracji adres po opłaceniu dostępu i potwierdzeniu przez nas zaksięgowania wpłaty (w terminie krótszym niż 3 dni do Webinaru prosimy korzystać z płatności automatycznych PRZELEWY24). Dane dostępowe wysyłane są dwa razy: na dzień oraz na godzinę przed webinarem.
  5. Proces zgłoszenia na Webinaria płatne. Aby zapisać Uczestnika/ów na Webinaria należy: wybrać rodzaj webianriu ( wraz z terminem – jeśli dotyczy), wypełnić formularz rejestracji, wybrać formę płatności z dostępnej listy i zamówić Webinarium.
  6. Niedokonanie płatności może skutkować skreśleniem z listy Uczestników Webinaru. Odstępstwo od ww. zasady możliwe jest po indywidualnych ustaleniach.
  7. Organizator potwierdza otrzymanie formularza rejestracji i/lub udział uczestnika w płatnym Webinarium za pomocą wiadomości e-mail wysyłanej na adres Osoby zgłaszającej/ Uczestnika wskazany podczas rejestracji. W osobnej wiadomości e-mail przesyłane są dane dostępowe do danego Webinaru.
  8. Osoba zgłaszająca nie musi być Uczestnikiem Webinaru.
  9. Zgłoszony uczestnik/osoba zgłaszająca mają prawo odwołać udział tylko w Webinariach terminowych. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej na adres: szkolenia@pccpolska.pl, i możliwe jest na poniższych warunkach:
   • Na 7 dni przed terminem Webinaru otrzymuje zwrot 100% wpłaconej kwoty.
   • Na 6-5 dni przed terminem Webinaru zwracane jest 50% kwoty.
   • Na 4-1 dni przed terminem wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

   Złożona rezygnacja będzie skuteczna dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji przez Organizatora. Potwierdzenie zostanie przesłane do uczestnika e-mailem.

  10. Brak złożenia pisemnej rezygnacji lub dokonanie jej po upływie wskazanej daty Webinaru płatnego terminowego skutkuje koniecznością dokonania pełnej płatności za uczestnictwo w spotkaniu.
  11. Otrzymanie danych dostępowych do Webinaru jest jednoznaczne z realizacją zamówienia. W przypadku nie wykorzystania dostępu do Webinarium (zarówno terminowego jak i na żądanie) opłata nie będzie zwracana.
  12. Istnieje możliwość oddelegowania innej osoby w miejsce Uczestnika, który nie może być obecny na Webinarze. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Organizatora Webinaru wysyłając wiadomość na szkolenia@pccpolska.pl.
  13. W przypadku indywidulanych ustaleń odnośnie płatności za Webinar, Klienta obowiązują wszystkie ustalenia regulaminu płatnych Webinariów.
  14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Webinaru płatnego terminowego nie później niż 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W przypadku odwołania Webinaru z winy Organizatora, Uczestnicy, którzy dokonali już płatności, otrzymają zwrot pełnej kwoty na wskazany przez Uczestnika rachunek.
  15. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Webinaru w przypadku:
   • Niewystarczającej liczby osób do przeprowadzenia spotkania,
   • Zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od organizatora.

   W ww. przypadku zostanie ustalony kolejny termin, o którym niezwłocznie poinformujemy w formie pisemnej. W takiej sytuacji Uczestnik ma prawo do rezygnacji i zwrotu pełnej kwoty.

 

§2.6 REGULAMIN ORGANIZACJI BEZPŁATNYCH WEBINARIÓW

  1. Niniejszy punkt regulaminu określa zasady i warunki organizacji bezpłatnych Webinariów oferowanych przez firmę PCC Polska T. Jarmuszczak Sp. J. z siedzibą we Wrocławiu.
  2. Oferta oraz terminy dostępnych webinariów widoczne są na stronie internetowej https://szkolenia.pccpolska.pl/webinary/
  3. Organizator oferuje dwa rodzaje bezpłatnych Webinariów:
   • Webinaria bezpłatne na żądanie – materiały do nauki udostępniane na żądanie on-line w formie filmu. Link do filmu przesyłany jest w wiadomości e-mail na podany w formularzu rejestracji adres. Filmy dostępne są dla uczestnika bezterminowo.
   • Webinaria bezpłatne terminowe – spotkania prowadzone online na żywo, dostępne tylko w określonym dniu i godzinie. Link do transmisji przesyłany jest w wiadomości e-mail na podany w formularzu rejestracji adres dwa razy: na dzień oraz na godzinę przed webinarem.
  4. Proces zgłoszenia na Webinaria bezpłatne. Aby zapisać Uczestnika/ów na Webinaria należy: na stronie https://szkolenia.pccpolska.pl/webinary/ wybrać rodzaj Webinaru ( wraz z terminem – jeśli dotyczy), wypełnić formularz rejestracji i czekać na potwierdzenie zapisu ze strony Organizatora.  Ponieważ udział w ww. Webinariach jest bezpłatny zastrzegamy, że to nie jest sprzedaż – formularz zakupu wypełniany jest tylko dla naszych wewnętrznych potrzeb.
  5. Ilość miejsc na Webinaria bezpłatne jest ograniczona. O zakwalifikowaniu Uczestnika na Webinar decyduje firma PCC Polska. Organizator może nie przyjąć zgłoszenia na Webinar bez podania przyczyny.
  6. Organizator potwierdza otrzymanie formularza rejestracji i/lub udział uczestnika w płatnym Webinarium za pomocą wiadomości e-mail wysyłanej na adres Osoby zgłaszającej/ Uczestnika wskazany podczas rejestracji. W osobnej wiadomości e-mail przesyłane są dane dostępowe  do danego Webinaru.
  7. Otrzymanie danych dostępowych do Webinaru jest jednoznaczne z realizacją zamówienia.
  8. Organizator może zdecydować o przesunięciu terminu lub odwołaniu Webinaru, informując o tym wszystkich zarejestrowanych uczestników nie później niż na 4 dni przed rozpoczęciem Webinaru.

 

§2.7 REGULAMIN CERTYFIKACJI

  1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Egzaminie Certyfikacji organizowanych przez firmę PCC POLSKA (dalej zwaną Organizatorem).
  2. Oferta oraz terminy Egzaminów Certyfikacji dostępne są na stronie internetowej https://szkolenia.pccpolska.pl/certyfikacja-autodesk/. W przypadku Egzaminu Certyfikacji Online terminy ustalane są indywidualnie.
  3. Zapisy/zakup Egzaminów Certyfikacji są przyjmowane za pośrednictwem ww. strony internetowej.
  4. Egzaminy certyfikacyjne odbywają się w zależności od wybranego produktu: na żywo w Centrum Certyfikacji we Wrocławiu lub online poprzez specjalny portal EFH.
  5. Uczestnikiem Egzaminu Certyfikacji może być każda osoba, która wniesie pełną opłatę za egzamin 7 dni przed datą jego rozpoczęcia. Niedokonanie płatności w tym terminie może skutkować niedopuszczeniem do Egzaminu. Odstępstwo od ww. terminu możliwe jest po indywidualnych ustaleniach.
  6. Proces zgłoszenia na Certyfikację. Aby zapisać Uczestnika/ów na Egzamin Certyfikacji należy: wybrać rodzaj, poziom i termin Egzaminu, wypełnić formularz rejestracji, wybrać formę płatności z dostępnej listy i zamówić Certyfikację. O uczestnictwie w certyfikacji decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń oraz wniesienie opłaty.
  7. Osoba zgłaszająca nie musi być Uczestnikiem Certyfikacji.
  8. Płatności za Certyfikację przyjmowane są jedynie za pośrednictwem przelewu bankowego na konto firmy Organizatora. Klient wnosi opłatę za Egzamin Certyfikacyjny na podstawie wygenerowanej faktury proforma, bądź poprzez szybkie przelewy – serwis PRZELEWY24. W przypadku indywidulanych ustaleń odnośnie płatności za Egzamin, Klienta obowiązują wszystkie ustalenia regulaminu Certyfikacji.
  9. W cenę Certyfikacji wliczone są (dotyczy Stacjonarnego Egzaminu Certyfikacji): dostęp do stanowiska komputerowego z odpowiednim oprogramowaniem i łączem internetowym na czas trwania egzaminu, a po otrzymaniu pozytywnego wyniku Egzaminu – wydruk Certyfikatu.
  10. Zgłoszony Uczestnik ma prawo odwołać swoje zgłoszenie tylko w przypadku stacjonarnego Egzaminu Certyfikacji wysyłając wiadomość w formie pisemnej na e-mail: szkolenia@pccpolska.pl.
  11. Rezygnacja z Egzaminu Certyfikacji możliwa jest na poniższych warunkach:
   • do 5 dni przed terminem Egzaminu otrzymuje zwrot 100% wpłaconej kwoty,
   • poniżej 5 dni przed terminem Egzaminu możliwe jest jego bezpłatne przesuniecie na inny termin.

   Złożona rezygnacja będzie skuteczna dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji przez Organizatora. Potwierdzenie zostanie przesłane do Uczestnika na adres e-mai podany w formularzu rejestracji.

  12. Brak złożenia pisemnej rezygnacji lub dokonanie jej po upływie wskazanego terminu skutkuje koniecznością dokonania pełnej płatności za Egzamin Certyfikacji.
  13. W przypadku zakupu Egzaminu Certyfikacji Online możliwe jest tylko przesunięcie terminu. Uczestnik powinien przesłać taką informacją minimum na 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu w formie pisemnej na e-mail: szkolenia@pccpolska.pl.
  14. W przypadku nieobecności uczestnika na Egzaminie Certyfikacji, opłata nie będzie zwracana.
  15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Egzaminu Certyfikacji nie później niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W przypadku odwołania egzaminu z winy Organizatora, Uczestnicy, którzy dokonali już płatności, otrzymają zwrot pełnej kwoty na wskazany przez Uczestnika rachunek.

  Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu egzaminu w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od organizatora. W ww. przypadku zostanie ustalony kolejny termin, o którym niezwłocznie poinformujemy. W takiej sytuacji uczestnik ma prawo de rezygnacji i zwrotu pełnej kwoty.

 

§3 REKLAMACJE

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z działaniem Serwisu lub niewykonaniem/nienależytym wykonaniem zlecenia powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@pccpolska.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  • e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  • podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w ciągu 14 dni w formie pisemnej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 3. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

 

§4 ZASTRZEŻENIA- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prosimy o nie spożywanie pokarmów i płynów przy stanowiskach komputerowych. Zastrzega się, że w przypadku zniszczenia mienia PCC Polska przez Uczestnika w trakcie trwania szkolenia/ warsztatu/ egzaminu certyfikacyjnego / konsultacji, uczestnik odpowiada do pełnej wartości wyrządzonej szkody ( koszty np. naprawy czy zakupu nowego urządzenia,  rekompensatę za potencjalne korzyści, jakie do czasu tej naprawy/zakupu mogło dane mienie przynieść ).
 2. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zobowiązuje się nie używać Serwisu do celów niezgodnych z prawem lub celów zabronionych na mocy postanowień Regulaminu.
 3. Własność intelektualna. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Serwisu (w tym zdjęć i opisów produktów, linków i kodów dostępowych do Webiariów) bez pisemnej zgody Organizatora.
 4. Zabrania się uzyskiwania lub podejmowania kroków mających na celu uzyskanie kursów/artykułów, materiałów lub informacji za pośrednictwem środków, w tym urządzeń technicznych, jakie w sposób zamierzony nie zostały udostępnione przez Organizatora.
 5. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób, który może spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub niesprawność strony lub zakłócać możliwość swobodnego korzystania z serwisu przez innych Użytkowników.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 09.05.2018. Aktualizacja 28.02.2024.

Oprogramowanie CAD i 3D

Potrzebujesz oprogramowania?

Zapoznaj się z pełną ofertą naszych programów (AutoCAD, Inventor czy 3Ds Max) i sprzętu.
Odwiedź nasz sklep