Rozszerzamy nasze usługi o szkolenia dedykowane prowadzone w j. angielskim prowadzone przez profesjonalnych trenerów.

Szkolenia CAD / CAM / CAE i z zakresu Tworzyw Sztucznych dla osób anglojęzycznych

[ English version below – please skip down]

Angielski to język uniwersalny, otwierający drzwi do globalnej społeczności i umożliwiający swobodną wymianę wiedzy. W ramach dynamicznego rozwoju naszych usług, klienci PCC Polska mają możliwość podniesienia swoich umiejętności poprzez specjalistyczne szkolenia prowadzone w języku angielskim.

Aby skorzystać ze szkolenia w jezyku angielskim należy skontaktować się bezpośrednio z naszą konsutlantką – Urszulą Hunder-Borkowską – poprzez e-mail ( szkolenia@pccpolska.pl), telefon (507 470 718) lub wypełniając formularz kontaktowy.

Poniżej przedstawiamy wybrane, wyjątkowe szkolenia, które pomogą Ci poszerzyć horyzonty i stworzyć solidne fundamenty dla Twojej kariery zawodowej.

1. Szkolenia z programu Inventor NASTRAN w języku angielskim 

Szkolenia z programu INVENTOR NASTRAN to nieoceniona okazja dla inżynierów zajmujących się analizą wytrzymałościową oraz dynamiką konstrukcji. Ten zaawansowany program oferuje narzędzia potrzebne do symulacji zachowania materiałów w różnych warunkach obciążenia. Podczas szkoleń w języku angielskim uczestnicy zdobędą umiejętności modelowania i analizy konstrukcji, co pozwoli na optymalizację projektów oraz zwiększenie ich efektywności.


2. Szkolenie z zakresu Tworzyw Sztucznych w języku angielskim 

Materiały polimerowe, czyli tworzywa sztuczne, mają szerokie zastosowanie we współczesnym przemyśle. Szkolenia z zakresu Tworzyw Sztucznych prowadzone w języku angielskim pozwolą inżynierom zgłębić wiedzę na temat różnych rodzajów tworzyw, ich właściwości i zastosowań. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jak dostosować materiał do konkretnej aplikacji, jak zoptymalizować procesy wtryskiwania czy projektowania formy oraz jak odczytywać wyniki symulacji wtrysku.

Szkolenie AutoCAD w języku angielski - rózne zakresy i rodzaje

3. Szkolenia z programu AutoCAD po angielsku – różne poziomy

AutoCAD to jedno z najbardziej popularnych narzędzi do projektowania technicznego i rysowania 2D. Szkolenia z programu AutoCAD prowadzone w języku angielskim umożliwią inżynierom oswojenie się z tym wszechstronnym oprogramowaniem. Uczestnicy zdobędą umiejętności tworzenia profesjonalnych rysunków technicznych, schematów oraz modeli przestrzennych, co wpłynie pozytywnie na jakość i efektywność ich pracy.


4. Szkolenia z programu Fusion 360 w języku angielskim

Fusion 360 to kompleksowe oprogramowanie 3D, które łączy w sobie narzędzia CAD, CAM i CAE, co czyni je wszechstronnym narzędziem do projektowania i produkcji. Szkolenia z programu Fusion 360 CAD 3D oraz Fusion 360 CAM Toczenie i Frezowanie w języku angielskim pozwalają inżynierom na pogłębienie wiedzy na temat tworzenia zaawansowanych projektów w środowisku 3D oraz przygotowania ich do produkcji przy użyciu technologii toczenia i frezowania.


5. Szkolenia z Inventor CAM po angielsku

Inventor CAM to rozszerzenie dla programu INVENTOR, które umożliwia programowanie obróbki obrabiarkami CNC, takimi jak frezarki czy tokarki. Szkolenia INVENTOR CAM: Frezowanie i Toczenie prowadzone w języku angielskim pozwolą inżynierom poznać zaawansowane techniki programowania obróbki, co znacznie usprawni proces produkcji, zmniejszy koszty oraz zwiększy precyzję wykonania.


Szkolenia CAD / CAM / CAE po angielsku – dlaczego warto?

Podsumowując, szkolenia prowadzone w języku angielskim stanowią doskonałą okazję dla inżynierów, którzy pragną podnieść swoje umiejętności w obszarze inżynierii, projektowania oraz analizy. Ponieważ szkolenia w j. angielski mają charakter szklenia dedykowanego wyceniane są indywidualnie a ich zakres może być dopasowany do porzeb klienta. Wiedza zdobyta podczas tych kursów pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i technologii, co z pewnością wpłynie na rozwój kariery zawodowej.

Co ważne od wielu lat posiadamy status Autoryzowanego Centru Szkoleniowego Autodesk, a za udział w naszych szkoleniach wydawane są Międzynarodowe Certyfikaty Uczestnictwa w języku angielskim.

Otwórz się na naukę! Poproś o ofertę.

Zdobądź cenne umiejętności, które przyniosą korzyści na każdym etapie Twojej drogi zawodowej. Odwiedź zakładkę KONTAKT aby uzyskać ofertę na szkolenie dedykowane prowadzone w języku angielskim.

English version:

Immerse Yourself in the World of Knowledge: English-Language Training for Creative Engineers

English is a universal language that opens doors to a global community and enables seamless knowledge exchange. In the dynamic world of technology, engineers have the opportunity to enhance their skills through specialized training conducted in the English language. We have held the status of Autodesk Authorized Training Center for many years, and International Certificates of Participation in English are issued for participation in our training courses.

To take advantage of the training in English, please contact our consutlant – Urszula Hunder-Borkowska – directly by email ( szkolenia@pccpolska.pl), phone (507 470 718) or by filling out the CONTACT FORM.

Here are some selected, exceptional training programs that will broaden your horizons and establish a solid foundation for your professional career.

1. Inventor NASTRAN Training in English

Inventor NASTRAN training offers an invaluable opportunity for engineers involved in structural analysis and dynamics. This advanced program provides the tools necessary for simulating material behavior under various loading conditions. During the English-language training, participants will acquire skills in modeling and analyzing structures, enabling them to optimize designs and increase their efficiency.

2. Plastics Engineering Training – Theory of polymeric plastics in English

Polymeric materials, commonly known as plastics, have widespread applications in modern industries. Plastics Engineering training conducted in English allows engineers to delve into the knowledge of various types of plastics, their properties, and applications. Participants will learn how to tailor materials to specific applications and optimize processes such as injection molding or forming.

3. AutoCAD Training in English – various levels

AutoCAD is one of the most popular tools for technical design and 2D drafting. AutoCAD training in the English language will familiarize engineers with this versatile software. Participants will gain skills in creating professional technical drawings, schematics, and 3D models, positively impacting the quality and efficiency of their work.

4. Fusion 360 CAD 3D and Fusion 360 CAM Turning and Milling Training in English

Fusion 360 is comprehensive 3D software that combines CAD, CAM, and CAE tools, making it a versatile solution for design and manufacturing. English-language training in Fusion 360 CAD 3D and Fusion 360 CAM Turning and Milling allows engineers to deepen their knowledge of creating advanced 3D designs and preparing them for production using turning and milling techniques.

Szkolenia Inventor CAM, Fusion 360 CAM w języku angielskim

 

5. Inventor CAM Training: Milling and Turning – in English

Invetor CAM is an extension for INVENTOR software that enables CNC machine programming, such as milling and turning. INVENTOR CAM Training: Milling and Turning, conducted in English, will introduce engineers to advanced machining programming techniques, significantly streamlining the production process, reducing costs, and increasing precision.

CAD / CAM / CAE training in English – why is it worth it?

In summary, training courses conducted in English are an excellent opportunity for engineers who want to improve their skills in engineering, design and analysis. Since training in English is a dedicated training course, it is priced individually and its scope can be tailored to the customer’s needs. The knowledge gained from these courses will allow you to use modern tools and technologies more effectively, which will certainly have an impact on your career development.

Open yourself to learning and gain valuable experience that will benefit you at every stage of your career path.  Visit the CONTACT tab for a quote.

Open yourself to learning! Ask for an offer

Gain valuable skills that will benefit you at every stage of your career path. Visit the CONTACT tab to request a quote for dedicated training conducted in English.

Oprogramowanie CAD i 3D

Potrzebujesz oprogramowania?

Zapoznaj się z pełną ofertą naszych programów (AutoCAD, Inventor czy 3Ds Max) i sprzętu.
Odwiedź nasz sklep